Ogólne Warunki Korzystania z Usług Firmy

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Usług (dalej zwane „Warunkami”) regulują zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” (dalej zwane „Firmą”) oraz określają prawa i obowiązki Klienta.
 2. Warunki stanowią integralną część umowy między Firmą a Klientem i obowiązują wszystkich użytkowników korzystających z usług oferowanych przez Firmę.
 3. Korzystając z usług Firmy, Klient akceptuje postanowienia niniejszych Warunków.

 

§2 Zakres usług

 

 1. Firma świadczy usługi związane z wizualizacją i projektowaniem 3D, w tym:

Tworzenie wizualizacji 3D na podstawie dostarczonych materiałów i informacji

Projektowanie i modelowanie 3D

Animacje i wirtualne spacery 3D

Inne usługi związane z wizualizacją i projektowaniem 3D

Dostarczanie usług i produktów graficznych

 1. Szczegółowy zakres usług, warunki ich realizacji oraz ceny są określane indywidualnie dla każdego zlecenia, na podstawie uzgodnień między Firmą a Klientem.

 

§3 Zamówienia i płatności

 

 1. Zamówienia na usługi Firmy można składać poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Firmy.

 

 1. Warunki zamówienia, w tym cena, termin realizacji i inne szczegóły, są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.
 2. W przypadku zamówień na usługi, które wymagają wcześniejszej wyceny, Firmą zostanie przedstawiona oferta, która powinna zostać zaakceptowana przez Klienta przed rozpoczęciem prac.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług oraz warunków płatności. Aktualne ceny i warunki płatności są dostępne na stronie internetowej Firmy.

 

§4 Prawa autorskie

 

 1. Firma zachowuje prawa autorskie do wykonanych przez siebie wizualizacji, projektów 3D i innych prac związanych z usługami świadczonymi dla Klientów.
 2. Klient nie ma prawa do wykorzystywania, modyfikowania ani rozpowszechniania prac wykonanych przez Firmę bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy.

 

§5 Odpowiedzialność i reklamacje

 

 1. Firma podejmuje wszelkie możliwe środki, aby świadczone usługi były wykonane starannie i zgodnie z umową oraz oczekiwaniami Klienta.
 2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności wykonanych usług, Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania pracy.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, zawierając szczegółowy opis zastrzeżeń oraz ewentualne dowody na niezgodne wykonanie usług.
 4. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia i podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia wady lub niezgodności.
 5. Odpowiedzialność Firmy wobec Klienta ogranicza się do wartości zamówienia i nie obejmuje jakichkolwiek strat pośrednich, utraty zysków ani innych szkód wynikłych z wykorzystania usług Firmy.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich publikacji na stronie internetowej Firmy.
 2. Umowa między Firmą a Klientem oraz wszelkie spory wynikające z korzystania z usług Firmy podlegają prawu polskiemu i są rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zgłoszeń, Klient może skontaktować się z Firmą za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej Firmy.

 

Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023

 

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania z Usług stanowią integralną część umowy między Firmą a Klientem i regulują zasady korzystania z usług Firmy.