Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” oraz wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone, wykorzystywane i chronione są dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Adam Dolny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE ADAM DOLNY z siedzibą w Wieleniu (64-730), ul. Kościuszki 71, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP: 7632134483, REGON: 366715400, zwany dalej 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE.
 1. Dane osobowe zbierane przez 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 
 2. 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 3. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać na adres e-mail: [adres e-mail] lub na adres korespondencyjny firmy.

 

§2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) korzystania z usługi formularza wyceny w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarciem umowy . Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza wyceny oraz niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Firma przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług związanych z obsługą zamówień.
 1. Dane osobowe Klientów są również wykorzystywane w celu kontaktu z nimi w sprawach związanych z realizacją zamówień, dostawą towarów, informacjami o nowościach i promocjach oraz rozpatrywaniem reklamacji.
 2. Firma może również przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w celu doskonalenia oferowanych usług.
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a) adres e-mail;
  b) imię. 
 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza wyceny, Użytkownik podaje:
  a) adres e-mail;
  b) imię;
  c) numer telefonu (nieobowiązkowo);
  d) opcjonalnie miasto;
  e) opcjonalnie: metraż pomieszczeń do zaprojektowania, termin startu projektu, typ nieruchomości. 
 5. W przypadku skorzystania z usługi formularza zamówienia, Klient podaje:
  a) Imię i nazwisko
  b) Adres e-mail
  c) Numer telefonu
  d) Adres dostawy
  e) Dane płatnicze (w przypadku dokonywania płatności)

 

§3 Przekazywanie danych osobowych

 

 

 1. Firma może przekazywać dane osobowe Klientów osobom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych kurierowi w celu dostarczenia towaru).
 2. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane poza obszar EOG lub do państw trzecich, chyba że jest to niezbędne do realizacji zamówienia (np. dostawcy usług płatniczych).
 3. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 
 5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 
 6. Przekazanie danych osobowych do 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

 

§4 Ochrona danych osobowych

 

 1. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.
 2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez firmę, które są zobowiązane do zachowania poufności danych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Firma przechowuje dane osobowe Klientów przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, obsługi reklamacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Po upływie wymienionego okresu, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa lub w celach archiwalnych, statystycznych lub badawczych.

 

§5 Prawa Klientów

 

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w innych uzasadnionych okolicznościach.
 3. W celu realizacji swoich praw, Klient może skontaktować się z firmą za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.1.

 

§6 Pliki cookies

 

 1. Firma może korzystać z plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego. Informacje na temat plików cookies, ich celu i sposobu zarządzania nimi znajdują się w odrębnej polityce cookies dostępnej na stronie sklepu.

 

§7 Zmiany w Polityce prywatności

 

 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Aktualna wersja Polityki jest publikowana na stronie sklepu internetowego.
 2. W przypadku istotnych zmian w Polityce prywatności, Klienci zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innych dostępnych środków.

Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2023

 

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część ogólnych warunków korzystania z usług firmy „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” i reguluje przetwarzanie danych osobowych Klientów.