Regulamin serwisu internetowego i sklepu internetowego firmy

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę
  „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” (dalej zwanej „Firma”) oraz warunki sprzedaży oferowanych produktów.
 2. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem www.visithome.pl.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest firma „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny”, z siedzibą w Wieleniu przy ul. Kościuszki 71.
 4. Korzystając ze sklepu internetowego, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 7. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników
  ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies”
  w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 9. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§2 Definicje

 

 1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.visithome.pl
 6. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikem a Usługodawcą, za pośrednictwem Strony Internetowej.
 7. Usługodawca – oznacza Adama Dolnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE ADAM DOLNY z siedzibą w Wieleniu (64-730), ul. Kościuszki 71, NIP: 7632134483, REGON: 366715400, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; e-mail: biuro@visithome.pl, będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 8. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer domu, kod pocztowy oraz miejscowość.
 10. Adres reklamacyjny: 

Adam Dolny
ul.
Sobczaka 1/9
61-131 Poznań
e-mail: biuro@visithome.pl
telefon: 783 079 481

 1. Dane kontaktowe:

Adam Dolny
ul. Sobczaka 1/9
61-131 Poznań
e-mail: biuro@visithome.pl
telefon: 783 079 481

 1. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
 2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego
 6. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę 
 8. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)
 9. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy
 10. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 11. Sprzedający:

3D WIZUALIZACJE I PROJEKTOWANIE ADAM DOLNY
ul. Kościuszki 71, 64-730 Wieleń
NIP 7632134483
REGON 366715400

 1. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni roboczych
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 3. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

§3 Usługi

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Formularz wyceny. 
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. 
 4. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy. 
 5. Usługa Formularz wyceny polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy, w przedmiocie zapytania o wycenę projektu wnętrza, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje, między innymi: metraż pomieszczeń do zaprojektowania; termin startu projektu – spośród opcji udostępnionych przez Usługodawcę w formularzu; miasto realizacji projektu oraz typ nieruchomości, dla której tworzony ma być projekt. Skorzystanie z usługi nieodpłatnej Formularz wyceny nie wiąże się z powstaniem jakichkolwiek zobowiązań po stronie Użytkownika.
 6. Rezygnacja z usługi Formularz wyceny, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu przez Użytkownika korzystania z usługi.
 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu zamieszczania treści. 

 

§4 Zamówienia

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacją o kosztach i sposobie dostawy.
 4. Zamówienie zostaje zrealizowane po dokonaniu przez Klienta płatności w ustalonym terminie.

 

§5 Płatności

 

 1. Firma określa dostępną metodę płatności przez klienta: tradycyjny przelew bankowy
 2. Koszty zamówienia, wraz z kosztami dostawy, podawane są Klientowi przed złożeniem zamówienia.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy.

§6 Dostawa

 

 1. Firma dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone Klientowi w możliwie najkrótszym terminie.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz miejsca docelowego.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane działaniem podmiotów zewnętrznych, takich jak kurierzy czy operatorzy pocztowi.

 

§7 Reklamacje i zwroty

 

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Klient ma prawo do reklamacji zakupionych produktów w przypadku wad fizycznych lub niezgodności z zamówieniem.
 4. Reklamacje produktu należy zgłaszać pisemnie na podany kontakt firmy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do ustalenia procedury reklamacyjnej i terminów rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, chyba że zwrot wynika z wad fizycznych lub niezgodności z zamówieniem.
 7. Możesz zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail na adres biuro@visithome.pl. Pamiętaj, że produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów używania. Zwracany towar przesyłasz na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem o odstąpieniu od umowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

 

§8 Ochrona danych osobowych

 

 1. Firma „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” dba o ochronę prywatności Klientów i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientami w sprawach związanych z obsługą zamówień.
 3. Firma zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, podejmując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia tych danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem.
 4. Firma nie udostępnia danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia (np. przekazanie danych kurierowi w celu dostarczenia towaru).
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Firma może wykorzystywać mechanizmy cookies w celu ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego. Informacje na temat stosowania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie sklepu internetowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.06.2023 r.

 

Załącznik: Polityka prywatności

 

Niniejszy regulamin sklepu internetowego jest częścią ogólnych warunków korzystania z usług firmy „3D Wizualizacje i Projektowanie Adam Dolny” i stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy firmą a Klientem.